Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

 

We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting St. Rumoldus zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn de je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen Scouting St. Rumoldus een vertrouwenspersoon aangesteld.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan Scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan het ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

 

Wie is de vertrouwenspersonen bij Scouting St. Rumoldus?

Dhr. E. Marechal heeft jarenlang deel uitgemaakt van onze groep. hij is onder andere actief geweest als verkenner- en explorerleider. Door zijn veranderde werkzaamheden is hij gestopt met actief leidinggeven en is hij nu vertrouwenspersoon van onze groep. Hij is niet wekelijks aanwezig op het clubhuis en daardoor zeer goed in staat om onpartijdig en onbevooroordeeld te luisteren.
Hij is telefonisch bereikbaar op 06-52181027 of per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring
Scouting St. Rumoldus


Scouting St. Rumoldus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens via het ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting Nederland. De privacyverklaring van Scouting Nederland is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Scouting St. Rumoldus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Scouting St. Rumoldus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden en vrijwilligers worden door Scouting St. Rumoldus verwerkt voor
administratieve doeleinden. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het lidmaatschap van
de vereniging.
Voor deze doelstelling(en) kan Scouting St. Rumoldus de volgende persoonsgegevens van u /
uw kind vragen:
Voornaam
Tussenvoegsel Achternaam
Telefoonnummer
Emailadres
Geboortedatum
- Geslacht
Ziektekostenverzekering
/ polisnummer
Bankrekeningnummer
De persoonsgegevens worden door Scouting St. Rumoldus opgeslagen ten behoeve van de
administratieve verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen
in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Financiële gegevens
Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA machtiging in.
Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA regelgeving fysiek bewaard bij de
penningmeester in een afgesloten ruimte.
Contactlijsten
Elke speltak heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, adresgegevens en
telefoonnummers van leden en ouders. Zo kan de leiding ouders van jeugdleden bereiken in
geval van nood. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor de leiding van de betreffende
speltak en worden in een afgesloten ruimte bewaard. De lijsten worden bij afmelding
vernietigd.

Online media
Scouting St. Rumoldus maakt gebruik van FaceBook en de website www.scoutingrumoldus.nl
voor het delen van informatie omtrent activiteiten en acties. Bij lidmaatschapregistratie wordt
expliciet toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal van het betreffende
jeugdlid. Gegeven toestemming kan altijd ingetrokken worden.
Bijzondere persoonsgegevens
Gezondheidsformulieren activiteiten en Kampen
Wij hechten veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een klein
hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook kan het voor activiteiten die
langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of een kamp, noodzakelijk zijn
dat de leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid.
Denk hierbij aan voedselallergie of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden wordt gebruik
gemaakt van een gezondheidsformulier, dat per gelegenheid moet worden ingevuld door
ouders/verzorgers. De ingeleverde formulieren worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten
ruimte en niet digitaal geregistreerd. De ingevulde formulier zijn alleen inzichtelijk voor de
leiding van de betreffende speltak en het bestuur. Het formulier wordt na afloop van de
activiteit vernietigd.

Relevante gezondheidsinformatie opkomsten
In sommige situaties is het noodzakelijk dat de leiding van jeugdleden op de hoogte is van bepaalde informatie met betrekking tot de gezondheid van het lid, zoals allergien, (chronische) ziekte of medicijngebruik. Scouting St. Rumoldus mag deze “bijzondere persoonsgegevens” niet registreren, maar wijst ouders/verzorgers bij lidmaatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van deze informatie aan de leiding. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Scouting St. Rumoldus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Scouting St. Rumoldus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Scouting St. Rumoldus
Nieuwstrat 90
6001 TZ WEERT
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

IKL-bos

Zaterdag 23 november 2013 hebben we als scouting een gezamenlijke natuurwerkdag gehad. Bevers, Welpen, Scouts en de Explorers waren van de partij.

 

* Stukje van een JongensWelp:

Op zaterdag 23 november 2013 hebben we boomdag gehad. We zijn met de BEVERS, WELPEN MEISJES en WELPEN JONGENS, SCOUTS en EXPLORES naar het Weerterbos gegaan. Hier hebben we in samenwerking met Staatsbosbeheer en het IKL bomen omgekapt. Zodat het stukje bos weer kan herstellen zoals het vroeger was. Scouting Rumoldus heeft dit stukje bos geadopteerd. Zodat we in de toekomst vaker gebruik kunnen maken van dit bos. We hebben met verschillende soorten zagen bomen omgezaagd en alles op een grote hoop neergelegd. We moesten helmen en handschoenen aandoen voor de veiligheid. De papa’s mochten ook mee om te helpen. We vonden het kei leuk om dit samen te doen. We hebben in korte tijd veel omgezaagd. Soms waren de stammen erg dik en waren we lang bezig om de boom om te krijgen. Maar we hebben elkaar goed geholpen. ’s Middags hebben we samen gegeten en gedronken en daarna zijn we weer verder gegaan tot 14:00 uur. Toen was het afgelopen.

Groeten van Dylan Verkooijen

 

 

* Stukje van een MeisjesWelp:

Hallo ik ben Noah, ik vond het bos super leuk. Dieren huisjes maken van bomen en takken voor de winter, dat er diertjes geen hou hebben. Dit gaan we ook elk jaar doen. Super Leuk. Ik kan niet wachten tot volgend jaar!!!

Het was erg leuk om bomen om te zagen, niet oude bomen maar jonge bomen. Er was een boom die niet naar beneden wilde, hij hang de aan een ander boom. Maar hij was toch naar beneden gekomen. Dat was grappig en toen riepen we “We onderen”.

Groetjes Noah Bos

 

* Stukje van een Explorer:

Op zaterdag 23 november 2013 hebben de bevers tot en met de explorers een IKL dag gehad.

Om 9.30 verzamelden we bij de blokhut op Fatima. Vanuit daar gingen we gezamenlijk met auto’s naar het bos in Altweerterheide. Waar we uitgelegd kregen wat we gingen doen.

“Er groeit bos tussen het Heide en dat bos moet weg!”

Als eerste vertelden ze ons hoe we een grote/dikke boom konden vellen en hoe we konden zien welke kant hij op moest vallen.

Kort daarna zijn we met z’n allen te werk gegaan met het zagen van kleine en grote bomen.

Om 12.00 uur hadden we een gezamenlijke pauze met koffie en thee.

De bevers hebben vooral takken weggehaald, de rest heeft ook heel goed hun best gedaan met het zagen van de bomen en er stapels voor dieren mee gemaakt.

Rond 14.00 uur hebben we gezamenlijk alles opgeruimd en weer terug naar huis gegaan met de kennis om een boom om te zagen.

Door Anouk Bergs van de Explorers

 

 

Word jij ons nieuwe staflid?

 

Scouting St. Rumoldus is op zoek naar nieuwe stafleden. Vind jij het leuk om met kinderen/jongeren te werken en ben je vrij op vrijdagavond of zaterdagochtend/middag?

Als staflid, oftewel leid(st)er, verzorg je elke week de groepsbijeenkomsten (van 2 uur) op vrijdagavond of zaterdagochtend/middag, afhankelijk van de groep waarvan je leid(st)er bent. Op vrijdagavond hebben de oudere groepen scouting. Dit zijn de scouts (jongens en meisjes tussen de 10 en 13 jaar) en de explorers (jongens en meisjes tussen de 13 en 16 jaar). Op zaterdagmorgen hebben de bevers (tussen 4 en 6 jaar), en de meisjes-welpen (tussen 6 en 10 jaar) groep. ’s Middags de jongens-welpen groepen (tussen 6 en 10 jaar). Activiteiten verschillen per groep en zijn heel divers: van knutselen tot sport, en van pionieren tot spannende tochten lopen.

 

Je staat er natuurlijk niet alleen voor bij zo’n groep enthousiaste kids, maar je krijgt er een paar leuke collega’s bij! Én elk jaar zijn er ook leuke gezamenlijke activiteiten voor de staf, zowel mét en zonder de scoutinggroepen.

 

Heb je interesse, vragen of wil je een keer komen kijken? Stuur een mailtje naar onze voorzitster, Marianne Timmermans, op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel haar op: 06-20962195.

 

VOG
Om de veiligheid van onze jeugdleden te garanderen is het verplicht voor iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij onze groep als leiding, SOP, bestuursleden, enz. een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Binnen Scouting Nederland is deze verklaring verplicht gesteld. De VOG moet om de 5 jaar vernieuwd worden. Deze VOG wordt, zo lang als je in functie bent, in bewaring gehouden door de voorzitter van onze Scouting en is daar opvraagbaar.

 

 

NL Doet

NL-Doet: CDA-ers klussen bij Scouting St. Rumoldus

Dit jaar waren op 11 en 12 maart de NL-Doet dagen. Op zaterdag 12 maart waren een 7-tal Weerter CDA’ers voor klusactiviteiten te gast  bij scouting St. Rumoldus.  Het contact hiervoor werd gelegd via Marianne Timmermans en Jan van Hunsel, bestuurders van de scouting.

Scouting St. Rumoldus is in 1948 opgericht en na een aantal omzwervingen is de ‘blokhut’ gesitueerd aan de Nieuwstraat 90 te Weert, in de wijk Fatima. Het huidige gebouw was vroeger een noodkerk. Vele vrijwilligers hebben dit gebouw aangepakt en omgeturnd in een prachtig scoutinggebouw. Het gebouw wordt gehuurd van de gemeente. Vorig jaar hebben vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om de bestrating rondom het gebouw te vernieuwen. Ongeveer 70 kinderen komen voor activiteiten naar de scouting.  De groep leiding bestaat uit ongeveer 30 actieve vrijwilligers. Daarnaast is er een ploeg bestaande uit 10 vrijwilligers, het zogenaamde S.O.P. team  (Scouting Ondersteunings Ploeg). Deze gemotiveerde (technische) vrijwilligers zorgen ervoor dat de blokhut op en top blijft.

Allerlei leuke en sportieve activiteiten worden georganiseerd voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. Bijzonder is het jaarlijkse groepsweekend en het zomerkamp. Ieder jaar wordt een vlooienmarkt georganiseerd en een hyacintenverkoop om de kas te spekken. De scouting kan niet zonder een aantal trouwe sponsoren. Tijdens de NL Doet werden de verf en schuurmachines gratis ter beschikking gesteld.

De NL-Doet klus vond plaats onder regie en samenwerking met het S.O.P. team. ‘SOP-Jan’ had een strakke planning gemaakt. Een groot aantal deuren van het scoutinggebouw was nodig toe aan een nieuwe verflaag. De handen gingen uit de mouwen om schoon te maken,  schuren en opzetten in de grondverf. Voor koffie, thee, wafels en een gezonde lunch werd gezorgd. De klus werd geklaard, de deuren staan in de grondverf. De afwerking, het aflakken van de deuren,  volgt nog door de mensen van het S.O.P team.

Bijzonder was dat Jan van Hunsel, volop herstellende van een recente knie operatie, polshoogte kwam nemen. Dit is tekenend voor de  grote mate van betrokkenheid die we bij alle vrijwilligers van scouting St. Rumoldus ervoeren.

Scouting St. Rumoldus bedankt voor de gastvrijheid en chapeau voor inzet die jullie leveren aan  de gemeenschap! We zijn onder de indruk,

CDA-Weert.

Voor meer foto's klik hier.

 

Copyright (C) 2013 Scouting St. Rumoldus